top of page
Flagship Earth Day Spring Clean: Yr Wyddfa (Snowdon) & Llyn Padarn
Flagship Earth Day Spring Clean: Yr Wyddfa (Snowdon) & Llyn Padarn

Sat, 20 Apr

|

Lagoons Car Park

Flagship Earth Day Spring Clean: Yr Wyddfa (Snowdon) & Llyn Padarn

Join us for the second year on an epic trail clean event up Yr Wyddfa!

Registration is closed
See other events

Time & Location

20 Apr 2024, 08:00 – 18:00

Lagoons Car Park, Y Glyn, Llanberis, Caernarfon LL55 4EL, UK

About the event

Join us for Round 2 on our mission to help mark Yr Wyddfa and Llyn Padarn Trash Free!

(Welsh translation below)

Our Yr Wyddfa clean was a highlight of our 2023 Earth Day Spring Clean campaign, and saw our biggest Trail Clean to date take place. Made all the better by blue skies and epic views, the event brought together 111 hikers, riders, wild swimmers, paddle boarders, local community groups, international partners and more for rides, runs and roams on and around the UK’s most popular mountain.

We're now back for 2024 for an even bigger Earth Day Spring Clean!

We're proud to be partnered with The North Face on this event as part of the Sign Up To Clean Up campaign. Conversations can be complex, but sometimes the solutions are simple. Alongside organisations across Europe we'll be banding together to remove heaps of Single-Use Pollution from our trails. We're thrilled The North Face Explorer Ben Ankobiah will be joining our Yr Wyddfa event for the hike!

Full event details below.

Key Timings

8:45-9:00 - Hike Volunteers sign in at TFT tent

9:15 - first mini bus transfer for Yr Wyddfa hikers

09:45 - Bike and Llyn Padarn Volunteers sign in at TFT tent

10:00 - Bike briefing at TFT tent

10:15 - Yr Wyddfa Hikers briefing at Pen y Pas

10:15 - Llyn Padarn walk sets off

10:15 - Yr Wyddfa bikers shuttle to YHA Snowdon Ranger

10:30 - Yr Wyddfa Hike sets off

11:00 - Yr Wyddfa bikers set off from YHA Snowdon Ranger

11:15 - Lone Tree Hikers briefing at TFT Tent

14:30 - Llyn Padarn walkers return and begin trash survey

15:45 - Yr Wyddfa bikers return and begin trash survey

17:30 - Yr Wyddfa hikers return for trash survey

18:00 - celebrations at Melyn begin and The North Face Rubbish Raffle Draw

Activity Options

There will be a guided hike, run and bike ride up Yr Wyddfa, and a walk around Llyn Padarn for a more family-friendly route.

Yr Wyddfa Hike - 0900 - 1800 (13.5km)

After checking in at the TFT tent at 9am, we will provide a quick briefing to the day and will begin shuttling people up to Pen y Pas in an 8 - 10 seater PyB minibus. If it reaches 10am and we haven’t got everyone up that way, people can also take the following Sherpa buses up to Pen Y Pas:

We’ll split into two groups at Pen y Pas, who will remove and record single use pollution they see on each of the Miners Path and Pyg Track. We will all re-gather to ensure the summit of Yr Wyddfa is spotless before continuing our work down the Llanberis Path back to basecamp, burritos and glory at approximately 1800.

Yr Wyddfa Bike - 1000 - 1600 (15km) 

We're super excited to say that an expert Plas y Brenin mountain bike guide will be leading a group of 6 expert riders up from the YHA Rangers Path and down telegraph valley to TFT Basecamp (This is suitable only for expert mountain bikers, with a high level of fitness)

Around Llyn Padarn - 1000 - 1500 (8.4km)

After checking in at the TFT tent at 10am, we’ll set off to clean the banks and surrounding woods of this stunning mountain lake. Two experienced TFT Team members will lead this group.

Lone Tree to Padarn Lake Playground - 1100 - 1300

A mini-adventure for those short on time and/or leg length to clean the most popular stretch of Llyn Padarn.

Preparing for the Event

Please come prepared for all weathers, in suitable outer and footwear, and bring your own water, snacks and lunch!

We'll be able to provide trail cleaning equipment.

Please note attendees are responsible for their own health and safety on the trail cleans. We recommend you take a look at the below to be as prepared as possible:

Mountain Safety: http://www.eryri-national/

Mountain Weather Forecast: https://www.adventuresmart.uk/wales/

Winter Ground Conditions: www.eryri-npa.gov.uk/visiting/walking/ground-conditions

Celebrations and Rewards

We’ll have a local bar and Melyn serving drinks and snacks after the clean ups. There’ll be free treats for those who have completed a trail clean, as well as North Face Prizes!

Community partners

Thanks to these local organisations for their support; Padarn Country Park, Llanberis Lake Railway, Plastic Free yr Wyddfa, Snowdonia Society, Plas y Brenin and Bangor University.

Rhan 2 o'n cenhadaeth i wneud Yr Wyddfa a Llyn Padarn yn Rhydd o Sbwriel!

Roedd ein glanhad or Wyddfa yn uchafbwynt ein hymgyrch Glanhad Diwrnod y Byd Eang 2023, a’n Glanhad Llwybrau mwyaf hyd yma. Wedi’i wneud yn well byth gan yr awyr las a golygfeydd gwych, daeth 111 o gerddwyr, beicwyr, nofwyr gwyllt, padlo-fyrddwyr, grwpiau cymunedol lleol, partneriaid rhyngwladol a mwy at ei gilydd ar gyfer reidiau, rhediadau a chrwydriaid o amgylch mynydd mwyaf poblogaidd y DU.

Rydyn ni nawr yn ôl ar gyfer 2024 ar gyfer Glanhad Gwanwyn Diwrnod y Ddaear hyd yn oed yn fwy. Darllenwch ymlaen i gael yr holl fanylion, amseriadau allweddol, beth sydd angen i chi fod yn barod a mwy.

Amseriadau Allweddol

08.45 – Gwirfoddolwyr Heicwyr Sbwriel yn cofrestru

09.15 – Bws mini yn gadael

09.45 – Gwirfoddolwyr Beicio a Llyn Padarn yn cofrestru

10.00 – Briffio gwirfoddolwyr Beicwyr Sbwriel a Llyn Padarn yng Ngwersyll TFT

10.15 – Gwirfoddolwyr Beicwyr Sbwriel yn dal bws i YHA Snowdon Ranger

10.15 – Briffio’r Heicwyr Sbwriel ym Mhen y Pas

10.15 – Dechrau glanhau o gwmpas Llyn Padarn

10.30 – Heicwyr Sbwriel i ddechrau o Ben y Pas

11.00 – Beicwyr Sbwriel yn dechrau o YHA Snowdon Ranger

11.15 – Briffio gwirfoddolwyr Lone Tree i Faes Chwarae Llyn Padarn

14.30 – Gwirfoddolwyr o amgylch Llyn Padarn yn cyrraedd yn ôl at Wersyll TFT, dechrau arolygu ac adrodd ar y sbwriel

15.45 – Beicwyr Sbwriel yn cyrraedd yn ôl at Wersyll TFT, dechrau arolygu ac adrodd ar y sbwriel

17.30 ymlaen – Heicwyr Sbwriel yn cyrraedd yn ô li Wersyll TFT, Arolygu ac Adrodd Sbwriel yn dechrau

8.00 – Cyhoeddi Adroddiad Sbwriel Olaf, cyhoeddi Raffl The North Face, dathliadau melyn yn dechrau

Opsiynau Gweithgaredd

Bydd taith gerdded dywysedig, rhedeg a beicio i fyny'r Wyddfa, a thaith gerdded o amgylch Llyn Padarn am lwybr mwy cyfeillgar i deuluoedd.

Heic Sbwriel Yr Wyddfa – 09.00 – 18.00 (13.5km)

Ar ôl cofrestru ym mhabell TFT am 9am, byddwn yn darparu eglurhad cyflym i'r diwrnod ac yn dechrau cludo pobl i Ben y Pas mewn bws mini PyB gyda 8 - 10 sedd. Os nad ydym wedi mynd â phawb yno erbyn 10am, gall pobl hefyd dal y bysiau Sherpa canlynol i Ben y Pas:

Byddwn yn rhannu’n ddau grŵp ym Mhen y Pas, a fydd yn casglu ac yn cofnodi llygredd un-defnydd ar Lwybr y Mwynwyr a Llwybr Pyg. Byddwn i gyd yn ail-ymgynnull i sicrhau fod copa’r Wyddfa yn ddi-sbwriel cyn parhau â’n gwaith i lawr Llwybr Llanberis yn ôl i’r gwersyll i fwynhau burritos a gogoniant tua 18.00.

Beicio Sbwriel Yr Wyddfa – 10.00 – 16.00 (15km) 

Rydym yn hynod gyffrous y bydd tywysydd MTB arbenigol Plas y Brenin yn arwain grŵp o 6 beiciwr arbenigol i fyny o Lwybr Ceidwaid YHA ac i lawr dyffryn telegraff i Wersyll TFT. (Mae hwn yn addas ar gyfer pobl sydd â phrofiad arbenigol o MTB yn unig, gyda lefel uchel o ffitrwydd)

O Gwmpas Llyn Padarn – 10.00 – 15.00 (8.4km)

Ar ôl cofrestru ym mhabell TFT am 10am, byddwn yn mynd ati i lanhau glannau a choedwigoedd cyfagos y llyn mynydd godidog. Bydd dau aelod profiadol o Dîm TFT yn arwain y grŵp hwn.

Lone Tree i Faes Chwarae Llyn Padarn – 11.00 – 13.00

Antur fach i'r rhai sy'n brin o amser a/neu hyd eu coesau i lanhau'r rhan fwyaf poblogaidd o Lyn Padarn.

Paratoi at y Digwyddiad

Byddwch yn barod ar gyfer pob math o dywydd, gydag esgidiau a chotiau addas, a dewch â dŵr, byrbrydau a chinio eich hunain!

Bydd yn gallu darparu offer i lanhau’r llwybrau.

Noder bod mynychwyr yn gyfrifol dros iechyd a diogelwch eu hunain wrth lanhau’r llwybrau. Rydym yn argymell edrych ar y wybodaeth isod er mwyn paratoi cymaint â phosib:

Diogelwch y Mynydd: http://www.eryri-national/

Rhagolwg Tywydd y Mynydd: https://www.adventuresmart.uk/wales/

Amodau Tir y Gaeaf: www.eryri-npa.gov.uk/visiting/walking/ground-conditions

Dathliadau a Gwobrau

Bydd bar lleol a Melyn yn gweini diodydd a byrbrydau ar ôl y glanhau. Bydd danteithion am ddim i’r unigolion sydd wedi cwblhau glanhau, yn ogystal â Gwobrau’r North Face!

Partneriaid yn y Gymuned

Diolch i'r sefydliadau lleol hyn am eu cefnogaeth; Parc Gwledig Padarn, Rheilffordd Llyn Llanberis, Yr Wyddfa Di-blastig, Cymdeithas Eryri, Plas y Brenin a Phrifysgol Bangor.

Tickets

  • FREE - Yr Wyddfa

    £0.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share this event

bottom of page